Denne hjemmeside er under udvikling. Den officielle side er www.kirkepartner.dk

Kirkegårdens herligheder

Kirkegårdens herligheder

– skabe fremtidens værdier på kirkegårdene. . Gæsteblog ved Eivind Wad

Historiske værdier

Det er en historisk tradition, at kirkegården er afgrænset fra omgivelser, for at markere at her er et særligt sted til begravelser for mennesker.

Vi kan gå helt tilbage til stenalderen og se, at begravelsespladsen (gravhøjen) er omkranset med sten.

En anden historisk værdi er særlige gravsteder og gravsten, som ved Thøger Larsens gravsted i Lemvig.         Det er ham med
” Danmark nu blunder den lyse nat…

Et tredje forhold er kirkegårdens samspil med det omgivende landskab. Det kan ses ved Agri på Mols, hvor højene fra bronzealderen med kvindelige former vokser ud af bakkerne.

Også bronzealderens gravpladser er omgivet af sten.

I den nye natur kirkegård i Billund har vi arbejdet med samspillet imellem kirkegård og dalstrøget langs Grindsted å, ved stendigets form og bevoksning og udsigten til landskabet fra kirkgården.

Rammen omkring kirkegården er en blivende værdi – indretningen kan skifte med skiftende samfundsorden og holdninger.

 

De rumlige arkitektoniske værdier

Rumoplevelsen i anlægget er det element vi arkitekter arbejder mest med. Det er rummene som skaber arkitekturen i anlægget, som her i Klosterkirkegården i Haderslev, der er omkranset med to rækker lindetræer.

 

Folks drømme og behov

 

Når man skal beslutte sig for hvilke gravstedstyper, man vil tilbyde på kirkegården, bliver man nødt til at kende noget til folks ønsker og drømme til de omgivelser man gerne vil stedes til hvile i, når en tid kommer ?

Der findes ikke nogen videnskabelige undersøgelser der belyser emnet, men det er måske på vej.

Den offentlige debat viser, at flere vælger de store hækomkransede grave fra og ønsker mindre gravsteder.

Flere ønsker at blive stedt til hvile i mere park og naturprægede omgivelser.

Det kan f.eks. være: askespredning over havet – ligge i en skov – på en eng – i en hede – i en frugthave – o.s.v.

I vores projekter til kirkegårdene, arbejder vi på at indarbejde disse drømme i den fremtidige indretning af kirkegårdene.

Det gør vi for at bevare kirkegårdene som fælles gravpladser for os alle og undgå at flere vælger askespredning i havet eller bliver sat ned i den fri natur. Vi skal have naturen ind på kirkegårdene i stedet.

 

Se eksempler på www.kirkepartner.dk/liste/wad-landskabsarkitekter i kategorien Kirkegård.

 

 

 

—————————————————————————–

 

 

  • Eksemplerne

 

Ry kirkegård

 

For Ry Menighedsråd udførte jeg i 1993 en helhedsplan, som skulle indeholde en skovafdeling.

Skovafdelingen blev placeret øverst oppe på kirkegården, i et par rum, som blev benyttes til affald og var utilgængelige.

Her formede jeg et bølgende landskab med bakker og dale, en skovsø og en slynget skovsti, inspireret af landskabet omkring Ry.

Projektet blev realiseret i 1997. Allerede året efter foregik ca. 70 % af alle bisættelser og begravelser i skovafdelingen. Nu er afdelingen overfyldt.

 

 

Silkeborg Vestre Kirkegård

For Silkeborg Kirkegårde udarbejdede vi i 2007- 08 en ny helhedsplan.

Man var ved at løbe tør for individuelle urnegrave og grave i fællesbeplantninger og græsgrave.

Behovsvurderingen viste en befolkningstilvækst og en større andel af ældre i Silkeborg.

Derfor vokser dødstallet.

 

PARKEN

I 1992 havde man lukket for begravelser i den nordlige del af kirkegården.

 

Her indretter vi nu en parkafdeling med individuelle hækomkransede grave og grave i græs. Parken beplantes med japanske kirsebær og de eksisterende træer bliver i et vist omfang stående.

 

 

Gravstederne er organiseret i en fold, et rum omkranset med bøgehække.

Gravene spreder sig herfra ud i parken enkeltvis og i grupper, som græsende får.

 

Gravstenene skal udformes om steler, inspireret af Peter Bonnén´s skulptur ”Min Etiopiske kirkegård” – Filip har allerede udformet den første mindesten.

 

SKOVEN

Der var drøftelser i kirkegårdsbestyrelsen om, hvorvidt man skulle have en skovafdeling.

 

Det endte med at den tilstødende fredskov, blev indrettet og i maj 2014 indviet til begravelsesplads.

 

Vi tyndede ud i træerne og anlagde nogle stier, udbyggede de eksisterende skovdiger og satte et par låger op.

 

Siden maj er der nedsat ca. 50 urner i skoven, svarende til 25 % af alle nedsættelser. Heraf er ca. 5 fra andre kommuner. En reservation fra et par i Randers, forespørgsler på reservation fra en familie i Vejle og fra en familie fra Sjælland.

 

 

Vester Hassing Kirkegård

 

Til Vester Hassing kirkegård udførte vi i 2013 en helhedsplan.

Ifølge behovsvurderingen kan 1/3 af kirkegården nedlægges. Det gør vi dog ikke, men vi omlægger kirkegården til en mere ekstensiv indretning og drift.

 

Kirkegården organiseres i tre afsnit. Et afsnit nærmest kirken med hæk gravene, et område i midten med park begravelser i græs og fælles blomsterbeplantninger og den yderste del af kirkegården omlægges med natur i form af skov og hede.

 

500 m syd for kirkegården ligger stenalderhavets gamle kystlinie med smukke skrænter og det flade landskab med hævet havbund ud mod Limfjorden.

 

Kystskræntens bølgende form og bevoksning, blev den direkte inspiration til udformningen af park og naturdelen på kirkegården.

Ideen til planen blev skabt på en fælles arbejdsdag i Vester Hassing Sognegård i samarbejde med kirkegårdslederen og kirkegårdsudvalget.

 

Fårup Kirkegård – lille landsby kirkegård

På Fårup kirkegård kan man nedlægge halvdelen af kirkegårdens areal. Svarende til de udvidelser af kirkegården, som er etableret i løbet af 1900-tallet.

Vi har valgt at det fremtidige aktive begravelsesområde skal bevares tæt omkring kirken.

Den oprindelige kirkegårds afgrænsninger fra før udvidelserne i 1900-tallet, falder sammen med det areal der er behov for. Her plantes nye lindetræer der kommer til at markerer rummet med de aktive grave.

De nyere begravelser uden for dette rum, nedlægges og overgår til mindepark med egetræer.

I den fremtidige begravelsesplads omkring kirken består gravene af de eksisterende grave syd og vest for kirken, samt nye hækomkransede urne- og kistegrave og græsgrave, nord for kirken, hvis mønster er inspireret af mønsteret i Piet Mondrians malerier.

De nye grave beplantes med buske, stauder og roser i farver som i Mondrians maleri.

De eksisterende hækomkransede grave beplantes, med blomstrende vækster, stauder, røser og buske. Grusset på gravene udgår.

Bregnet kirkegård

Etablering af æblehaven

Lemvig Kirkegård

En blomstermark

Det historiske hjørne – skulpturafdelingen